Gremošanas slimību centrs
+371 66901212

Vēža specifisko autoantivielu testa izstrādāšana un validēšana agrīnai kuņģa vēža diagnostika
 Projekta nosaukums: „Vēža specifisko autoantivielu testa izstrādāšana un validēšana agrīnai kuņģa vēža diagnostika”
Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros
Projekta identifikācijas Nr.: 2013/0052/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/019
Projekta izpildes termiņš: 20 mēneši (2014.gada 1.janvāris - 2015.gada 31.augusts)
Projekta īstenošanā iesaistītās institūcijas: APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, SIA „Gremošanas slimību centrs GASTRO”, SIA „Akadēmiskā histoloģijas laboratorija”
Projekta kopējais finansējums: 374 746,02 EUR (BMC – 159 361,64 EUR, SIA GASTRO – 106 715,39 EUR, SIA AHL – 94 265,26 EUR)
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. A.Linē

Projekta mērķis ir izstrādāt un validēt jaunu diagnostikas līdzekli - vēža specifisku autoantivielu testu agrīnai kuņģa vēža diagnostikai. Projekta ietvaros īstenotais pētījums atbilst valstī noteiktajam prioritārajam zinātnes virzienam – sabiedrības veselība.
Projekta ietvaros paredzēts īstenot šādas aktivitātes:

  1. Jauna kuņģa vēža antigēnu paneļa izstrāde un tā diagnostiskās vērtības noteikšana retrospektīvā pētījumā.
  2. Antigēnu paneļa pielietojuma gastrointestinālo audzēju diferenciāldiagnostikā novērtēšana.
  3. Klīniskā materiāla kolekcijas veidošana, klīniskās informācijas apkopošana, endoskopiskā, histoloģiskā un laboratoriskā izmeklēšana.
  4. Jaunās Autoantivielu testa versijas testēšana prospektīvā populācijas pētījumā.
  5. PVY vīrusveidīgo daļiņu piemērotības izvērtēšana rutīnas diagnostikā lietojama testa izstrādei.

Pētījuma rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

Par paveikto projektā no 2014.gada janvāra līdz 2014.gada marta beigām:
No SIA „GASTRO” projekta īstenošanā tika iesaistīta zinātniskā asistente I.Ķikuste.
2014. gada februārī-martā projekta ietvaros Gremošanas slimību centrā „GASTRO” tika veikts darbs ar jaunāko literatūru, informācijas apkopošana, kā rezultātā izstrādāta metode endoskopisko kuņģa biopsiju ņemšanas shēmai atbilstoši atjaunotajai Sidnejas klasifikācijai (the updated Sydney system).
Katram pacientam, gadījumā ja augšējās endoskopijas (ezofagogastroduodenoskopijas) laikā netiek konstatēta vizuāla atradne (patoloģija) tiek ņemtas standarta netēmētas biopsijas (kuņģa gļotādas paraugi) pēc sekojoša shēmas: -divas no kuņģa antrum (izejas) daļas, divas no kuņģa corpus daļas un viena no kuņģa leņķa (kopā 5 biopsijas).
Katrs biopsijas paraugs tiek ievietots atsevišķā konteinerā (10% formalīna šķīdumā) un nosūtīts uz SIA „Akadēmisko histoloģijas laboratoriju” AHL morfoloģiskai izvērtēšanai.
Gadījumā, ja augšējās endoskopijas laikā tiek konstatēta vizuāla patoloģija (gļotādas bojājums), tad papildus tiek ņemtas arī tēmētas biopsija no konstatētās patoloģijas.
Iepriekš minētā perioda laikā apkopota informācija un iegūti kuņģa gļotādas paraugi pēc izveidotās shēmas 15 pacientiem.
Papildus projekta dalībnieks piedalījās sanāksmē par protokola izstrādi turpmākai autoantivielu testēšanā.


Par paveikto projektā no 2014.gada aprīļa līdz 2014.gada jūnija beigām:
Gremošanas slimību centrā „GASTRO” turpinās darbs pie pacientu materiāla savākšanas un kuņģa biopsiju ņemšanas atbilstoši atjaunotajai Sidnejas klasifikācijai (the updated Sydney system). Apkopota informācija un iegūti kuņģa gļotādas paraugi pēc izveidotās shēmas 32 pacientiem.


Par paveikto projektā no 2014.gada jūlija līdz 2014.gada septembra beigām:
Gremošanas slimību centrā „GASTRO” turpinās klīniskā materiāla kolekcijas veidošana, klīniskās informācijas apkopošana un datu bāzes papildināšana.
Pacientiem tiek veikta augšējā endoskopija, kuras laikā papildus tiek ņemtas netēmētas biopsijas (kuņģa gļotādas paraugi) pēc izstrādātās (atjaunotās Sidnejas) shēmas: divas no kuņģa antrum (izejas) daļas, divas no kuņģa corpus daļas un viena no kuņģa leņķa (kopā 5 biopsijas), kā arī vizuālas atradnes gadījumā biopsijas no bojātās vietas.
Katrs biopsijas paraugs tiek ievietots atsevišķā konteinerā (10% formalīna šķīdumā), sagatavots transportācijai un nosūtīts uz SIA „Akadēmisko histoloģijas laboratoriju” turpmākai morfoloģiskai izvērtēšanai.
Iepriekš minētā perioda laikā apkopota klīniskā informācija, kas ievadīta datu bāzē, kā arī iegūti kuņģa gļotādas paraugi pēc iepriekš minētās shēmas 28 pacientiem.
Regulāri turpinās darbs ar jaunāko literatūru, tiek veikts jaunākās zinātniskās literatūras un informācijas apskats un informācijas papildināšana medicīnas informācijas elektroniskajās datu bāzēs (PubMed, Elsevier, Clinical key Elsevier, EBSCO, UpTo Date u.c.).


Par paveikto projektā no 2014.gada oktobra līdz 2014.gada decembra beigām:
Gremošanas slimību centrā „GASTRO” turpinās darbs pie pacientu materiāla savākšanas un kuņģa biopsiju ņemšanas atbilstoši atjaunotajai Sidnejas klasifikācijai (the updated Sydney system). Apkopota informācija un iegūti kuņģa gļotādas paraugi pēc izveidotās shēmas 29 pacientiem.
Kopumā šogad iegūti dati un apkopota informācija par 104 pacientiem.


Par paveikto projektā no 2015.gada janvāra līdz 2015.gada aprīļa beigām:
Gremošanas slimību centrā „GASTRO” turpinās klīniskā materiāla kolekcijas veidošana, klīniskās informācijas apkopošana un regulāra datu bāzes papildināšana.
Turpinās pacientu klīniskās datu bāzes veidošana ar asins paraugiem, to sekojošu apstrādi un specializētu uzglabāšanu. Datu bāzē tiek iekļauti arī visi biopsiju paraugi, kas iegūti pētījuma pacientu endoskopiju laikā. Asins paraugi un biopsiju paraugi tiek iegūti atbilstoši pētījuma protokola metodēm.
Kopumā projektā no projekta sākuma iekļauti 702 pacienti. Atbilstoši protokolam, visiem projektā iesaistītajiem pacientiem paņemti asins paraugi un klīniskie dati ievadīti pētījuma datu bāzē. Pacienti pētījumā iesaistīti gan Rīgā, gan ārpus Rīgas. Atbilstoši pētījuma metodikai, no iekļautajiem pacientiem 449 pacientiem ir veikta augšējā endoskopija. Kopumā 446 pacientiem ir iegūti kuņģa gļotādas paraugi atbilstoši protokola shēmai, kas nosūtīti uz SIA „Akadēmisko histoloģijas laboratoriju” morfoloģiskai izvērtēšanai. Par 104 pacientiem sniegta informācija iepriekšējos pārskata periodos. No kopējā pētījuma endoskopiju skaita 13 gadījumos ir konstatēti polipi, un deviņos gadījumos no tiem veikta polipu noņemšana.
Regulāri turpinās darbs ar jaunāko literatūru, tiek veikts jaunākās zinātniskās literatūras un informācijas apskats un informācijas papildināšana medicīnas informācijas elektroniskajās datu bāzēs (PubMed, Elsevier, Clinical key Elsevier, EBSCO, UpTo Date u.c.).


Sadarbības partnera GASTRO zinātniskais pārskats par 6. pārskata periodu
(01.05.2015. – 31.08.2015.)
Laika periodā no 01.05.2015. līdz 31.08.2015., projekta „Vēža specifisko autoantivielu testa izstrādāšana un validēšana agrīnai kuņģa vēža diagnostikai” Nr. 2013/0052/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/019, īstenošanas ietvaros, pabeigts darbs pie klīniskā materiāla kolekcijas veidošanas, veicot medicīnisko izmeklēšanu projektā iesaistītajiem pacientiem. Ir veikta klīniskās informācijas apkopošana, izveidojot datu bāzi, balstoties uz projektā iesaistīto pacientu laboratorisko, endoskopisko un histoloģisko izmeklēšanu.
Projekta īstenošanas gaitā SIA ”Gremošanas slimību centrā „GASTRO”” pacientiem tika veiktas augšējās endoskopijas izmeklējumi, kura laikā papildus tika ņemtas netēmētas biopsijas (kuņģa gļotādas paraugi) pēc izstrādātās (atjaunotās Sidnejas) shēmas: divas no kuņģa antrum (izejas) daļas, divas no kuņģa corpus daļas un viena no kuņģa leņķa (kopā 5 biopsijas), kā arī vizuālas atradnes gadījumā biopsijas no bojātās vietas. Papildus kuņģa gļotādas paraugi tika ņemti arī no kuņģa antrālās un korpusa daļas lielā izliekuma gļotādas mikrobioloģiskai analīzei. Katrs biopsijas paraugs atbilstoši pētījuma protokolam tika ievietots atsevišķā konteinerā (10% formalīna šķīdumā), sagatavots transportācijai un nosūtīts uz SIA „Akadēmisko histoloģijas laboratoriju” (AHL) histoloģiskajai analīzei.
Projekta pēdējā periodā (01.05. līdz 31.08.2015.) pētījumā iekļauti (ievākti anamnēzes dati, klīniskie dati un iegūti asins paraugi) 262 pacienti. Veiktas endoskopijas un iegūti kuņģa gļotādas paraugi, kā arī apkopota klīniskā informācija par endoskopijas un histoloģijas rezultātiem 255 pacientiem. Visi dati (anamnēzes un klīniskie), kā arī informācija par paraugiem ievadīta datu bāzē.